Top 50 Game Design Schools and Colleges in the U.S. – 2021 Rankings

1University of Southern CaliforniaTop 1%
2Carnegie Mellon UniversityTop 2%
3New York University Top 3%
4University of UtahTop 3%
5University of Central Florida Top 4%
6Rochester Institute of TechnologyTop 5%
7DigiPen Institute of TechnologyTop 5%
8Savannah College of Art and DesignTop 6%
9University of California, Santa CruzTop 7%
10Full Sail UniversityTop 7%
11Massachusetts Institute of Technology Top 8%
12Ringling College of Art and DesignTop 9%
13Gnomon School of Visual EffectsTop 9%
14Georgia Institute of TechnologyTop 10%
15DePaul UniversityTop 15%
16Southern Methodist UniversityTop 15%
17University of California, Los AngelesTop 15%
18Drexel UniversityTop 15%
19Michigan State UniversityTop 15%
20Rensselaer Polytechnic InstituteTop 15%
21University of California, IrvineTop 15%
22University of Texas at AustinTop 20%
23University of WashingtonTop 20%
24Texas A&M University, College StationTop 20%
25Columbia College ChicagoTop 20%
26University of Texas at DallasTop 20%
27North Carolina State University at RaleighTop 20%
28Champlain CollegeTop 20%
29The New School/ParsonsTop 20%
30The Ohio State UniversityTop 25%
31Purdue University Top 25%
32Northeastern UniversityTop 25%
33Becker CollegeTop 25%
34Worcester Polytechnic InstituteTop 25%
35Laguna College of Art and DesignTop 25%
36Otis College of Art and DesignTop 25%
37Academy of Art UniversityTop 30%
38University of FloridaTop 30%
39University of PennsylvaniaTop 30%
40Clemson UniversityTop 30%
41Indiana UniversityTop 30%
42California Polytechnic State University, San Luis ObispoTop 30%
43University of Wisconsin – StoutTop 30%
44Miami UniversityTop 35%
45Maryland Institute College of ArtTop 35%
46University of North Carolina at CharlotteTop 35%
47College for Creative StudiesTop 35%
48ArtCenter College of DesignTop 35%
49George Mason UniversityTop 35%
50Ferris State UniversityTop 35%

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *