Tiếng Anh 6 mới

  1. Tiếng Anh 6 mới

  2. »

  3. Unit 6: Our Tet holiday

Unit 6: Our Tet holiday

Ngày Tết của chúng tôi

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT SHOULD/ SHOULDN’T (nên/không nên)

1. Cấu trúc

a. Câu khẳng định:

S + should + V nguyên thể

Ex; You should see a doctor. Bạn nên đi khám bác sĩ.

b. Câu phủ định:

S + shouldn’t + V nguyên thể

Ex: You shouldn’t eat too many candies.

Bạn không nên ăn quá nhiều kẹo.

c. Câu nghi vấn:

Should + S + V nguyên thể…?

Ex: Should he go to the dentist?

Cậu ấy có nến đi khám ở nha sĩ không’?

2. Cách dùng

Should/shouldn’t được dùng để khuyên ai nên hay không nên làm gì.

A: I’ve got a sore throat. (Tôi bị đau họng).

B: You should go to see the doctor. (Bạn nên đi khám bác sĩ).

A: I’ve got a backache. (Tôi bị đau lưng).

B: You shouldn’t carry heavy things. (Bạn không nên mang đồ nặng).

Dùng trong câu hỏi để diễn tả sự nghi ngờ, thiếu chắc chắn.

Ex: How should I know? (Làm sao tôi biết được kia chứ?)

Why should he thinks that? (Sao cậu ta lại nghĩ như vậy chứ?)

Dùng với các đại từ nghi vấn như what I where I who để diễn tả sự ngạc nhiên, thường dùng với “but”.

Ex: I was thinking of going to see John when who should appear but John himself. (Tôi đang tính đến thăm John thì người xuất hiện lại chính là anh ấy).

What should I find but an enormous spider?

(Cái mà tôi nhìn thấy lại chính là một con nhện khổng lồ).

Các bài khác:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.