Thì hiện tại với FOR và SINCE | EF | Du Học Việt Nam

Sử dụng thì hiện tại hoàn thành, chúng ta có thể xác định một khoảng thời gian trước hiện tại bằng cách xem xét thời gian đó, với for + một khoảng thời gian, hoặc xem xét lúc bắt đầu, với since + một khoảng thời gian. FOR và SINCE cũng có thể cùng được dùng với thì hiện tại hoàn thành. SINCE chỉ có thể dùng với thì hoàn thành. FOR có thể dùng với thì quá khứ đơn giản.

For + một khoảng thời gian

for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours
I have worked here for five years.

Since + một thời điểm

since this morning, since last week, since yesterday
since I was a child, since Wednesday, since 2 o’clock
I have worked here since 1990.

Thì hiện tại hoàn thành với FOR

She has lived here for twenty years.
We have taught at this school for a long time.
Alice has been married forthree months.
They have been at the hotel for a week.

Thì hiện tại hoàn thành với SINCE

She has lived here since 1980.
We have taught at this school since 1965.
Alice has been married since March 2nd.
They have been at the hotel since last Tuesday.

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.