Love at first sight nghĩa là gì? | Học NHANH thành ngữ tiếng Anh – Engbits.net

Định nghĩa / Ý nghĩa

Thành ngữ (idiom) love at first sight (tình yêu từ cái nhìn đầu tiên) nghĩa là tình yêu, sự có cảm tình, sự phải lòng, sự cảm mến ai đó ngay tức thì, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Nguồn gốc / Xuất xứ

Thành ngữ love at first sight có thể đã xuất hiện từ tận khoảng thế kỷ thứ XIV. Trong sử thi Troilus and Criseyde được viết vào khoảng giữa những năm 1380 của đại thi hào tiếng Anh Trung đại (Middle English) Geoffrey Chaucer, ta có thể tìm được câu trích “She loved from the first sight” (Cô ấy đã yêu từ cái nhìn đầu tiên). Troilus and Criseyde kể về câu chuyện đau thương của đôi tình nhân Troilus và Criseyde; bản trường ca là một phần của tập thơ truyện Những Câu chuyện xứ Canterbury (The Canterbury Tales).

Ví dụ và biến thể cách dùng như thế nào

 • It was definitely love at first sight. Jolie couldn’t resist Matt’s stunningly handsome face. (Đó chắc chắn là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Jolie đã không thể cưỡng lại khuôn mặt đẹp trai ấn tượng của Matt.)
 • Valentine’s day came with a surprise for Lucie. She was heading to a blind date when she ran into Damien on a bus. It must have been Cupid’s arrow. They both fell in love with each other immediately, the love-at-first-sight kind of feeling. They talked, they held hands, they kissed, and did the rest of the things people usually do on a date. As for the blind date, it remained forever a “what if” question. Lucie was sure of one thing that night: she did not want to lose Damien for an unknown. (Ngày lễ Thánh Valentine đến với một sự bất ngờ dành cho Lucie. Cô đang trên đường đến buổi hẹn hò mù khi cô vô tình gặp gỡ Damien trên xe buýt. Đó ắt hẳn phải là mũi tên của thần Tình yêu. Cả hai người họ đều có cảm tình với nhau ngay lặp tức, loại cảm xúc tình-yêu-từ-cái-nhìn-đầu-tiên. Họ nói chuyện, họ nắm tay, họ hôn, và làm những việc còn lại mà người ta thường làm trong một buổi hẹn hò. Còn về buổi hẹn hò mù, đó mãi mãi là một câu hỏi “nếu như”. Lucie chắc chắn một điều tối hôm đó: cô không muốn mất đi Damien vì một ẩn số.)
 • The couple loved each other at first sight. They were both young, gorgeous lovers with their entire lives lying ahead of them. They had youth, liveliness, energy, and above all, love. A breakup was never in sight. (Cặp đôi yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên. Cả hai người họ đều là những tình nhân trẻ, đẹp rực rỡ với toàn bộ cuộc đời họ trải ra phía trước họ. Họ có tuổi trẻ, sức sống, năng lượng, và trên tất cả, tình yêu.  Một cuộc chia tay không bao giờ trong tầm mắt.)
 • Love doesn’t always come fast. My boyfriend and I were just friends, close friends, when we first knew each other. As we went out more and more together, we started developing feelings for each other. It was not love at first sight at all. Even on Valentine’s day over many years, we hung out as best friends, because both of us were single yet still wanted to celebrate love. We had never thought we could be lovers. (Tình yêu không phải lúc nào cũng đến nhanh chóng. Bạn trai của tôi và tôi chỉ là những người bạn, những người bạn thân, khi chúng tôi mới gặp nhau. Trong quá trình chúng tôi đi chơi nhiều và nhiều hơn với nhau, chúng tôi bắt đầu nảy sinh những cảm xúc cho nhau. Đó không phải là tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên chút nào. Ngay cả vào ngày lễ tình nhân trong nhiều năm trời, chúng tôi đi chơi với nhau như những người bạn tốt nhất của nhau, bởi vì cả hai chúng tôi đều độc thân mà vẫn muốn ăn mừng tình yêu. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi có thể là tình nhân của nhau.)
 • Does love exist? Some people who have been through pain, breakups and divorces may tell you “No”. Those who have been cheated on, those who have been lied to, those who have been abused and bullied and violenced, those who have loved so much just to realize they made the wrong decision may tell you “No”. But until you try it for yourself, you don’t know your own answer. I am one of the people on the opposite side of the conversation. I loved my wife at first sight, and that has never changed, nor will it ever. (Tình yêu có tồn tại không? Một số người đã từng trải qua nỗi đau, những cuộc chia tay và những lần ly hôn có thể nói với bạn là “Không”. Những người đã từng bị không chung thủy, những người đã từng bị lừa dối, những người đã từng bị bạo hành và ăn hiếp và bạo lực, những người đã từng yêu quá nhiều chỉ để nhận ra rằng họ đã đưa ra quyết định sai lầm có thể nói với bạn là “Không”. Nhưng cho đến khi bạn tự thử nó, bạn không biết câu trả lời của bản thân bạn. Tôi là một trong những người ở bên đối diện của cuộc hội thoại. Tôi yêu vợ tôi từ ánh nhìn đầu tiên, và điều đó chưa bao giờ thay đổi, và cũng sẽ chẳng bao giờ.)
 • We wanted to get married right away, as fast as how we started to love each other – at first sight. (Chúng tôi muốn kết hôn ngay lặp tức, nhanh chóng như cách chúng tôi bắt đầu yêu nhau – từ ánh nhìn đầu tiên.)
 • Loving at first sight is a dangerous pursuit. Our perception is romanticized by the ideas that only exist in novels and romantic movies. To love someone at first sight means to commit ourselves to a gamble, one in which we most likely lose to the other person and are at their mercy and honesty. (Yêu từ ánh nhìn đầu tiên là một cuộc theo đuổi nguy hiểm. Sự nhìn nhận của chúng ta bị lãng mạn hóa bởi những tư tưởng chỉ tồn tại trong những tiểu thuyết và những bộ phim lãng mạn. Yêu một ai đó từ cái nhìn đầu tiên nghĩa là tự cam kết bản thân chúng ta vào một cuộc đánh cược, thứ mà trong đó chúng ta khả năng cao là thua người còn lại và phụ thuộc vào lòng vị tha và sự trung thực của họ.)
 • I’m setting up you and Josh on a blind date. Don’t be nervous; you’ll do fine. I’m sure both of you will love each other at first sight. (Mình đang sắp xếp một cuộc hẹn hò mù cho bạn và Josh. Đừng căng thẳng; bạn sẽ ổn thôi. Mình chắc chắn là cả hai bạn sẽ yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên.)
 • Love isn’t fair, but love is fun. It can be an adventure too! Do you know what the best kind of adventure is when it comes to relationships and dating? Love at first sight. (Tình yêu không công bằng, nhưng tình yêu vui lắm. Nó có thể là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm nữa! Bạn có biết loại phiêu lưu mạo hiểm nào là hay nhất khi ta nói đến những mối quan hệ và hẹn hò không? Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.)
 • Our first date didn’t involve any flowers or presents or chocolate. In fact, we hadn’t planned to have a relationship at all, at least not in the romantic sense. We were supposed to meet each other for an interview dinner, but you can’t fight love at first sight. Thinking back, neither of us were professional during that interview. (Lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi không hề bao gồm hoa hay quà hay sô-cô-la. Thực ra, chúng tôi đã không lên kế hoạch để có một mối quan hệ, ít nhất là không theo nghĩa lãng mạn. Chúng tôi đáng lẽ ra phải gặp nhau cho một buổi ăn tối phỏng vấn, nhưng bạn không thể chống lại tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Nghĩ lại, không ai trong hai chúng tôi chuyên nghiệp trong buổi phỏng vấn đó.)
 • Relationships are complicated. You see someone for the first time, and you’re immediately struck with love at first sight. Then you go on to date the person. Then you start to make plans for the rest of your life with them. Then you find out all their bad sides and quirks. Then, all of sudden, you find yourself in a fight. Sometimes if you’re lucky, you make up for it, but otherwise, your dating life ends with a breakup. Or worse, a divorce, if you are already married. (Những mối quan hệ thật phức tạp. Bạn thấy ai đó lần đầu, và bạn ngay lặp tức bị đánh bởi tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Rồi bạn tiến đến hẹn hò người đó. Rồi bạn bắt đầu lập những kế hoạch cho phần còn lại của đời bạn với họ. Rồi bạn khám phá ra tất cả những mặt xấu và những thói kỳ quặc của họ. Rồi, đột nhiên, bạn thấy mình trong một cuộc cãi nhau. Đôi khi nếu bạn may mắn, bạn làm lành cho điều đó, nhưng nếu không, cuộc sống hẹn hò của bạn chấm dứt bằng một cuộc chia tay. Hoặc tệ hơn, một cuộc ly hôn, nếu bạn đã đám cưới.)
 • I really hope my date is interested in me. I was completely struck by love at first sight. I didn’t know what present or flowers to buy, but I hope she liked them. Cupid, please help me! (Tôi thực sự hy vọng bạn hẹn hò của tôi quan tâm tới tôi. Tôi đã hoàn toàn bị đánh bởi tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi không biết phải mua quà hay hoa gì, nhưng tôi hy vọng cô thích chúng. Thần Tình yêu ơi, làm ơn giúp tôi!)
 • I fell in love with her at first sight. Until this day, I am sure I was not the only one that got attracted to her beauty. She is gorgeous! (Tôi phải lòng cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cho đến ngày hôm nay, tôi chắc chắn rằng tôi không phải là người duy nhất bị cuốn hút bởi sắc đẹp của cô ấy. Cô đẹp lỗng lẫy!)
 • Welma has been loving her girlfriend since the first time they met. She knew right away that she was experiencing love at first sight. However, she was too shy to admit her feelings to her. Plus, back then, she wasn’t sure if her girlfriend was straight. (Welma đã yêu bạn gái cô từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Cô biết ngay lặp tức rằng cô đang trải nghiệm tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, cô quá nhút nhát để thú nhận những tình cảm của mình cho cô ấy. Hơn nữa, hồi lúc đó, cô không chắc liệu bạn gái của cô có thẳng không.)
 • Wouldn’t it be fun to be able to love someone at first sight? Think of such spotaneous life. There’s no need to think too much, to be worried or to live with doubts and uncertainties about your feelings. (Có thể yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên không phải vui sao? Hãy nghĩ đến cuộc sống ngẫu hứng đó. Không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều, phải lo lắng hay phải sống với những hoài nghi và những bất ổn về những cảm xúc của bạn.)
 • I was a bit disappointed that the first date of my life didn’t turn out as I had expected. I had imagined I would fall in love at first sight. I had thought I would know what it would feel like to be hit with Cupid’s arrow. None of that happened. (Tôi có một chút thất vọng rằng buổi hen hò đầu tiên trong đời tôi đã không diễn ra như tôi đã mong đợi. Tôi đã tưởng tượng tôi sẽ phải lòng từ ánh nhìn đầu tiên. Tôi đã nghĩ tôi sẽ biết cảm giác bị mũi tên của Thần Tình yêu bị bắn trúng sẽ như thế nào. Không có thứ nào trong những điều đó xảy ra.)
 • Marriage may seem impossible after a divorce. Even love may seem impossible. But that’s not true at all, and Mary is a living proof of it. Two months after her divorce, she met her now-husband at work. It was love at first sight for her, although it was unrequited love at the beginning. It took a few dates for her husband to realize that he also liked her, the first of which made the idea seem absurd. (Hôn nhân có lẽ dường như bất khả thi sau một cuộc ly dị. Ngay cả tình yêu có lẽ dường như bất khả thi. Nhưng điều đó không đúng chút nào, và Mary là một bằng chứng sống của điều này. Hai tháng sau lần ly hôn của cô, cô gặp người chồng hiện tại của cô tại công sở. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đối với cô, mặc dù đó là tình yêu đơn phương lúc đầu. Chồng cô phải trải qua vài buổi hẹn hò để nhận ra rằng anh cũng thích cô, buổi đầu trong số chúng làm cho ý tưởng này thấy có vẻ điên rồ.)
 • I’m still struglling to understand how Caleb could fall in love so fast. He was not an emotional or romantic person. He still isn’t. He’s shy and a bit anti-social. And his girlfriend isn’t very attractive or intelligent. It must have been love at first sight. (Tôi vẫn đang vật lộng để hiểu được Caleb đã có cảm tình bằng cách nào. Anh ấy đã không phải là một người dễ xúc động hay lãng mạn. Anh ấy vẫn như vậy. Anh ấy nhút nhát và có một chút không hòa đồng với xã hội. Và bạn gái của anh không quá cuốn hút hay thông minh. Đó ắt hẳn phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.)
 • The parents didn’t know what to say to their children. The couple is just two young adolescents experiencing love at first sight. It’s beautiful and passionate, but it’s just puppy love that will go away soon. Marriage would be a step too far for them. (Những bậc phụ huynh không biết nói gì với những đứa con của họ. Cặp đôi chỉ là hai người vị thành niên trẻ đang trải nghiệm tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Nó đẹp và mãnh liệt, nhưng nó chỉ là tình yêu cún con, thứ sẽ biến mất sớm thôi. Hôn nhân sẽ là một bước quá xa cho chúng.)
 • Loving someone at first sight? What a silly idea! What if they are two-faced? What if they have hidden intentions? What if they carry diseases that will spread to you, that you will only be able to find out once you already have them? What if they’re just a gold digger? (Yêu ai đó từ ánh nhìn đầu tiên? Quả là một ý tưởng ngớ ngẩn! Nếu họ hai mặt thì sao? Nếu họ có những chủ đích được dấu diếm thì sao? Nếu họ mang những bệnh tật sẽ lan sang bạn, và bạn sẽ chỉ có thể phát hiện ra một khi bạn đã có chúng?)

Vậy là hết bài!

Bạn còn điều gì thắc mắc về bài học? Điều gì về tiếng Anh đang làm bạn trằn trọc, ăn không ngon, ngủ không yên? Hay đơn giản là bạn chỉ muốn say “Hi!”? Hãy để lại lời bình luận bên dưới hay gửi email về địa chỉ [email protected] nhé!

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.