Cùng nhau học tiếng Nhật – Thưa cô, em hỏi | NHK WORLD RADIO JAPAN

Đại từ chỉ định

(Bài 3)

Đại từ chỉ định là những từ dùng để chỉ đồ vật, người hay địa điểm mà chúng ta nói đến. Chúng được gọi là từ KO-SO-A-DO. KO SO A DO là các chữ đứng đầu các đại từ chỉ định được chia thành 4 nhóm như sau:

KORE là “cái này”, KOKO là “chỗ này”, và KONO, đứng trước danh từ, có nghĩa là “này”. Những từ này thuộc nhóm KO, vì đều bắt đầu bằng âm KO. Nhóm từ này chỉ các đồ vật, người hay địa điểm gần với người nói.

SORE là “cái đó”, SOKO là “chỗ đó”, và SONO, đứng trước danh từ, có nghĩa là “đó”. Những từ này thuộc nhóm SO, chỉ các đồ vật, người hay địa điểm gần với người nghe. Tuy nhiên nếu người nói và người nghe ở gần nhau thì những từ này để chỉ đồ vật, người, hay địa điểm hơi xa cả 2 người.

ARE là “cái kia”, ASOKO là “chỗ kia”, và ANO, đứng trước danh từ với nghĩa là “kia”. Những từ này thuộc nhóm A, để chỉ đồ vật, người, hoặc địa điểm ở xa cả người nói và người nghe.

DORE là “cái nào”, DOKO là “ở đâu”, và DONO đứng trước danh từ với nghĩa là “nào”, thuộc nhóm DO.

Khi chỉ phương hướng, dùng các từ KOCHIRA – “hướng này”, SOCHIRA – “hướng đó”, ACHIRA – “hướng kia”, và DOCHIRA – “hướng nào”.

Các từ KO-SO-A-DO rất quan trọng, được sử dụng thường xuyên.

Đại từ chỉ định là những từ dùng để chỉ đồ vật, người hay địa điểm mà chúng ta nói đến. Chúng được gọi là từ KO-SO-A-DO. KO SO A DO là các chữ đứng đầu các đại từ chỉ định được chia thành 4 nhóm như sau:KORE là “cái này”, KOKO là “chỗ này”, và KONO, đứng trước danh từ, có nghĩa là “này”. Những từ này thuộc nhóm KO, vì đều bắt đầu bằng âm KO. Nhóm từ này chỉ các đồ vật, người hay địa điểm gần với người nói.SORE là “cái đó”, SOKO là “chỗ đó”, và SONO, đứng trước danh từ, có nghĩa là “đó”. Những từ này thuộc nhóm SO, chỉ các đồ vật, người hay địa điểm gần với người nghe. Tuy nhiên nếu người nói và người nghe ở gần nhau thì những từ này để chỉ đồ vật, người, hay địa điểm hơi xa cả 2 người.ARE là “cái kia”, ASOKO là “chỗ kia”, và ANO, đứng trước danh từ với nghĩa là “kia”. Những từ này thuộc nhóm A, để chỉ đồ vật, người, hoặc địa điểm ở xa cả người nói và người nghe.DORE là “cái nào”, DOKO là “ở đâu”, và DONO đứng trước danh từ với nghĩa là “nào”, thuộc nhóm DO.Khi chỉ phương hướng, dùng các từ KOCHIRA – “hướng này”, SOCHIRA – “hướng đó”, ACHIRA – “hướng kia”, và DOCHIRA – “hướng nào”.Các từ KO-SO-A-DO rất quan trọng, được sử dụng thường xuyên.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.