Chỉ thị từこれ/それ/あれ [kore/sore/are] | Tiếng Nhật Pro.net

Cách sử dụng


Chỉ thị từこれ/それ/あれ [kore/sore/are]
Hình 1: Người nói và người nghe cùng vị trí

: Được sử dụng để làm đại diện cho một danh từ (đại từ thay thế) chỉ người, đồ vật…

+

これ

sử dụng khi người hay đồ vật gần với vị trí người nói (có thể gần hoặc xa với vị trí người nghe)

+

それ

sử dụng khi người hay đồ vật xa người nói nhưng gần người nghe.

+

あれ

sử dụng khi người hay đồ vật xa vị trí của cả người nói lẫn người nghe.

Chú ý: có 2 trường hợp khi xét vị
trí của người nói và người nghe.

có 2 trường hợp khi xét vị trí của người nói và người nghe.

+ Khi người nói và người nghe ở cùng vị trí, xem hình 1

+ Khi người nói và
người nghe ở khác vị trí, xem hình 2.

Dạng sử dụng

:

これ~/それ~/あれ~Hình 2: người nói và người nghe khác vị trí

Ví dụ

:

これは

英語

(えいご)

教科書

(きょうかしょ)

です。

Cái này là sách giáo khoa tiếng Anh,

それは

(わたし)

のかばんです。

Cái đó là cái cặp của tôi.

あれは

図書館

(としょかん)

です。

i k

ia là

thư viện.

日本語

(にほんご)

辞書

(じしょ)

はこれです。

Từ

điển tiếng Nhật là cái này.

ベトナム

(ご)

(ほん)

はそれです。

Sách

tiếng Việt là cái đó.

トイレはあれです。

Nhà

vệ sinh là cái kia.

Bài viết liên quan:

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.