Câu ví dụ,định nghĩa và cách sử dụng của”Splendid”

Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của “Splendid”

Câu ví dụ sử dụng “Splendid”

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với splendid.

A:
1)Ali is a splendid painter.
2)I think a party is a splendid idea!
3)You have a splendid opportunity to do something different and original.
4)Ali thought this was a splendid story.
5)The huge windows gave us a splendid view of the grounds.
6)a splendid building/boulevard
7)A splendid buffet was laid out along a 30-foot table.
8)We had a splendid time in Nice.
9)I’ll be there at 4.00.
Oh, splendid!

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với splendid
.

A:
Dinner was splendid (dinner was really good)

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với splendid.

A:
1. Splendid! Splendid!
2. He has splendid things.
3. And we too have had a splendid match.
4. Cicero is splendid, but his orations are very difficult to translate.
5. What a splendid reign the Emperor Alexander’s might have been!

Here is my source.

http://sentence.yourdictionary.com/splendid

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với splendid.

A:
1. The food was absolutely splendid

2. It was a splendid show

3. You did a splendid work

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với splendid.

A:
“That’s a splendid idea.”
“You did a splendid job.”

Xem thêm câu trả lời

Từ giống với “Splendid” và sự khác biệt giữa chúng

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa splendid và magnificent ?

A:
Magnificent is like amazing, wonderful, tremendous! It just wows you in awe. It’s grand and glorious, it’s outstanding, it’s…. magnificent!

Splendid is just a delight, it was delightful, it was nice, it was sweet, it was good, it was splendid.

Example sentences,

I had a splendid evening today.

I was quite splendid to see you!

Oh that is just magnificent!

The building looks magnificent.

It was so magnificent, it felt like a fairytale.

I hope that helps! 🙂

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa splendid và amazing ?

A:
Splendid: magnificent; very impressive. Or, excellent; very good.

Amazing: causing great surprise or wonder; astonishing. Or, startlingly impressive.

Example:

“A splendid view of the castle.”
“An amazing number of people registered.”

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa splendid và great ?

A:
Splendid is more formal in my opinion

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa splendid và magnificent ?

A:
Magnificent is a stronger word than Splendid.

Magnificent means ‘greatly made’ literally (I believe) and carries a nuance of heavier degree.

But the two words are often used synonymously these days.

So it may be like ‘awesome’ used to mean ‘inspiring awe’ but has really become watered-down in everyday speech these days, just meaning, ‘That’s great,” but not necessarily awe-inspiring.

Xem thêm câu trả lời

Bản dịch của”Splendid”

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? splendid

A:

khobsoort

Xem thêm câu trả lời

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? splendid

splendid

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? splendid

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Những câu hỏi khác về “Splendid”

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm It’s splendid !.

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm splendid.

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm splendid.

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm splendid.

A:
Creo que es así

Xem thêm câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

splendid

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất

  • Hiển thị thêm

Topic Questions

  • Hiển thị thêm

Các câu hỏi được gợi ý

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.