Câu ví dụ,định nghĩa và cách sử dụng của”Sooner”

Câu hỏi về câu ví dụ, định nghĩa và cách sử dụng của “Sooner”

Ý nghĩa của “Sooner” trong các cụm từ và câu khác nhau

Q:
The sooner, the better. có nghĩa là gì?

A:
Do it quickly… for better outcomes

Xem thêm câu trả lời

Q:
the sooner the better có nghĩa là gì?

A:
That means it would be the best to do something as fast as possible.

Xem thêm câu trả lời

Q:
sooner or later có nghĩa là gì?

A:
for example if you are waiting for someone… sooner= this person is arriving in short time, u’ll wait short time; later= the contrary= long time

Xem thêm câu trả lời

Q:
sooner or later” có nghĩa là gì?

A:
“Sooner or later” means that something is going to happen. It usually means you don’t know when it will take place. But, you have already predicted that it will.
Example: “They will get married sooner or later.”

Xem thêm câu trả lời

Q:
sooner or later có nghĩa là gì?

A:
The saying “sooner or later” means that something will happen anytime soon or will happen any other way.

Xem thêm câu trả lời

Câu ví dụ sử dụng “Sooner”

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với sooner or later.

A:
You might deceive her for now, but she will see the truth sooner or later.
This city is beautiful; sooner or later I will live here.
Sooner or later his crimes will be discovered.
—“Sooner or later” means “eventually”.

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với No sooner … than …..

A:
“No sooner than he put down the phone, it rang again.”

“no sooner than we left the house, it began to rain.”

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với sooner or later.

A:
@anxon
You have to wash the dishes sooner or later.
Sooner or later you will have to decide.

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với sooner.

A:
I should have got here sooner I missed everything.

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với No sooner.

A:
“No sooner had I gone to bed than I fell asleep.”

You can also use “did”

“No sooner did I arrive at school than the bell went.”

We use this way to express when an event occurs straight after another.

Xem thêm câu trả lời

Từ giống với “Sooner” và sự khác biệt giữa chúng

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa sooner or later và eventually ?

A:
“Sooner or later” sounds more like it will actually happen sooner
“Eventually” is more for the distant future
😁

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa sooner và earlier ?

A:
sooner is a little bit late and Earlier is the early

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa sooner và earlier ?

A:
Although they are often interchangeable, there are occasions where they can’t be swapped – for example “Here is a dish I cooked earlier today”.

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa sooner và earlier ?

A:
This two word have a little same meaning which is something arrive a little fast but this two word have a different usage.
Sooner means something will arrive soon in the future & a little bit fast.
Example:”OMG!The movie gonna release sooner!”
Earlier means something arrive or come faster than you expected.
Example:”Wow, you arrive a little earlier than I thought.”

Xem thêm câu trả lời

Q:
Đâu là sự khác biệt giữa would sooner và would rather ?

A:
1.i would come sooner if i could
2.i would rather stay home and sleep

Xem thêm câu trả lời

Bản dịch của”Sooner”

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? sooner

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? sooner

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
Nói câu này trong Tiếng Anh (Anh) như thế nào? sooner or later

A:
We say the same

Xem thêm câu trả lời

Những câu hỏi khác về “Sooner”

Q:
The sooner the better. cái này nghe có tự nhiên không?

A:
Yes, that sounds natural to me.

Xem thêm câu trả lời

Q:
Hãy chỉ cho tôi làm thế nào để phát âm sooner.

A:
Kiểm tra câu hỏi để xem câu trả lời

Xem thêm câu trả lời

Q:
The sooner, the cheaper cái này nghe có tự nhiên không?

A:
How do you want to use it? It sounds a little weird.

Xem thêm câu trả lời

Ý nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ giống nhau

Latest words

sooner

HiNative là một nền tảng để người dùng trao đổi kiến thức của mình về các ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác 100%.

Những câu hỏi mới nhất

  • Hiển thị thêm

Topic Questions

  • Hiển thị thêm

Các câu hỏi được gợi ý

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.