Cách dùng “should/shouldn’t” (nên/không nên) – unit 6 – sgk tiếng anh 6 thí điểm – Cách dùng should/shouldnt (nên/không nên)

Ex: I was thinking of going to see John when who should appear but John himself. (Tôi đang tính đến thăm John thì người xuất hiện lại chính là anh ấy).

Cách dùng should/shouldnt (nên/không nên)

a) Cách thành lập

Câu khẳng định:

Chủ ngữ (S) + should + động từ (V)

Ex; You should see a doctor. Bạn nên đi khám bác sĩ.

Câu phủ định:

Chủ ngữ (S) + shouldnt + động từ (V)

Ex: You shouldnt eat too many candies.

Bạn không nên ăn quá nhiều kẹo.

Câu nghi vấn:

Should + chủ ngữ (S) + động từ (V)…?

Ex: Should he go to the dentist?

Cậu ấy có nến đi khám ở nha sĩ không’?

b) Cách dùng

Should/shouldnt được dùng để khuyên ai nên hay không nên làm gì.

A: Ive got a sore throat. (Tôi bị đau họng).

B: You should go to see the doctor. (Bạn nên đi khám bác sĩ).

A: Ive got a backache. (Tôi bị đau lưng).

B: You shouldnt carry heavy things. (Bạn không nên mang đồ nặng).

Dùng trong câu hỏi để diễn tả sự nghi ngờ, thiếu chắc chắn.

Ex: How should I know? (Làm sao tôi biết được kia chứ?)

Why should he thinks that? (Sao cậu ta lại nghĩ như vậy chứ?)

Dùng với các đại từ nghi vấn như what I where I who để diễn tả sự ngạc nhiên, thường dùng với but.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.